Gepubliceerd: 11-03-2016

In Nijmegen hebben de Waalboog en Pro Persona een bijzonder behandel- en expertisecentrum geopend dat plaats biedt aan 24 mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen. Het centrum dat de naam de Wingerd kreeg is uniek omdat de expertise vanuit de verpleeghuisgeneeskunde én de psychiatrie hier gebundeld zijn. De Waalboog en Pro Persona worden bij hun samenwerking ondersteund door In voor zorg!.

Unieke bundeling van kennis en krachten

Verpleeghuis De Waalboog en GGz-organisatie Pro Persona signaleerden dat de zorg voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen beter kon. Zowel in de thuissituatie, als in reguliere zorginstellingen zijn mantelzorgers, huisartsen en medewerkers soms onmachtig om deze cliënten met complexe problematiek op de juiste manier te benaderen en passende zorg te bieden. Hierdoor vormen de cliënten een zware belasting  voor zichzelf en hun omgeving. De Waalboog en Pro Persona bundelen hun krachten om te komen tot een aangepaste leefomgeving, met zorgverleners en experts op het gebied van dementie en psychiatrie onder één dak.

’Methode Bakker’

Als basis voor de behandeling is gekozen voor de ‘integratieve reactivatie en rehabilitatiemethode’ van dr. Ton Bakker. Bij de behandeling wordt naar de cliënt als individu gekeken en naar wat dat individu nodig heeft om diens probleemgedrag te temperen. De behandeling bestaat uit drie fasen: een observatie- en diagnostiekfase, een behandelfase waarin zorg- en leefomgeving bijdragen aan het vinden van rust en aan het beter functioneren van de cliënt en een afrondende fase waarin gekeken wordt welke leefomgeving en zorg iemand nodig heeft. In de behandeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wensen, gewoonten, voorkeuren en belevingswereld van onze cliënten (persoonsgerichte zorg). Hierbij hebben de zorgverleners speciale aandacht voor een goede dosering van prikkels uit de omgeving. Tenslotte ondersteunen zij waar mogelijk de familie, mantelzorgers en eventueel medewerkers van andere instellingen en begeleiden hen hoe om te gaan met hun zieke naaste en zijn of haar gedrag.

Financiering

De zorg voor deze cliënten is intensiever en daardoor duurder. Daarnaast wordt voor deze groep ook nog extra behandeling vanuit de GGz ingezet. Het zorgkantoor steunt het project vanuit de innovatiemiddelen en ook de zorgverzekeraar heeft toegezegd te zullen meewerken voor zover dit binnen de huidige financiering mogelijk is.

 

| OVERZICHT|