Cliënten in de ggz kunnen effectief bezwaar maken tegen de uitwisseling van diagnose-informatie op declaraties. De NZa heeft de bezwaarregeling halverwege 2012 aangepast op aandringen van de Stichting KDVP, belangenorganisatie voor privacy in de ggz. De bestuurlijke rechter sprak zich 21 maart 2013 positief uit over de regeling van de NZa. 

De strijd rondom diagnose-informatie op declaraties loopt sinds het najaar van 2007. De zorgverleners, verenigd in het KDVP, vinden dat de dbc-codes teveel informatie geven over de aandoening van de patiënt. De NZa vindt de informatie nodig is voor duidelijke informatieverstrekking over prestaties, kwaliteit en kosten voor het huidige zorgstelsel.

Effectiviteit
De KDVP spande een procedure aan bij het bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) omdat zij vonden dat de regeling nog niet duidelijk genoeg was. Verzekeraars zouden nog steeds diagnostische informatie kunnen achterhalen via de declartiecodes. Ook zouden betalingen in de toekomst mogelijk problemen opleveren. Het CBb verklaarde  op 21 maart het beroep van de KDVP ongegrond omdat de NZa inmiddels aan alle door de KDVP gestelde eisen voldoet.

Nieuwe regeling
De bezwaren van de KDVP zijn gebaseerd op een eerdere versie van de Regeling Declaratiebepalingen. De NZa brengt vervolgens een nieuwe versie uit waarin rekening gehouden wordt met de bezwaren van de KDVP. Deze laatste versie neemt de rechtbank als uitgangspunt, waardoor de initiële bezwaren van de KDVP komen te vervallen. Patiënten kunnen nu via een privacyverklaring in samenspraak met hun behandelaar aangeven dat zij geen toestemming verlenen voor het doorgeven van diagnose-informatie aan zorgverzekeraars of het landelijke DBC Informatie Systeem (DIS).

Betaling door zorgverzekeraars
Het tweede bezwaar gaat over de Regeling Declaratiebepalingen DBC’s in de curatieve GGZ. De belangenpartij stelt dat zorgverzekeraars zelf een passende betalingsregeling mogen kiezen als er geen declaratie-informatie bekend is. De KDVP vreest dat zorgverzekeraars overgaan tot onredelijke betalingen, maar volgens de rechter mag van zorgverzekeraars verwacht worden dat zij binnen redelijke grenzen blijven. Omdat de psychiaters nog geen ervaring hebben met de nieuwe bezwaarregeling, zullen de betalingsprocedures op een later moment door de NZa getoetst worden. De NZa geeft aan dat zij bereid is om zorgverzekeraars verplichtingen op te leggen wanneer zij zich onwenselijk gedragen.

Reactie KDVP
Ab van Eldijk, voorzitter de stichting KDVP, is in de basis tevreden met de laatse aanpassingen in de regeling die het voor patiënten  in de ggz mogelijk moet maken bezwaar te maken tegen de uitwisseling van diagnose-informatie met zorgverzekeraars en de landelijke databank, DIS (DBC Informatie Systeem). Toch laakt hij de opstelling van de NZa. ‘De NZa heeft bij herhaling uitspraken van de rechter genegeerd door onvolkomen bezwaarregelingen op te stellen waarmee niet effectief kon worden voorkomen dat bij declaratie diagnose-informatie  werd uitgewisseld. Bij de laatse beroepsprocedure bleek de NZa de bezwaarregeling op zodanige wijze te hebben aangepast dat het geheel aan  zorgverzekeraars werd gelaten  om declaraties zonder diagnose-informatie naar eigen inzicht te vergoeden. Dat zou dus ook betekenen dat zorgverzekeraars kunnen besluiten deze declaraties helemaal niet te vergoeden. Door toepassing van een bestuurlijke “lus procedure” heeft de rechter de NZa de gelegenheid gegeven om dit nog tijdens de beroepsprocedure te herstellen. In december is een aangepaste regeling gepubliceerd in de Staatscourant  waarmee zorgverzekeraars bij de afhandeling van declaraties die geen diagnose-informatie bevatten gehouden zijn aan een redelijke afhandeling die geen financieel nadeel inhoudt voor zorgverleners. Dit laatste was al eerder geëist en nadrukkelijk geformuleerd in de uitspraak van de rechter.

Het gaat de KDVP  naar eigen zeggen primair om de privacy van patiënten in de ggz en het beroepsgeheim van zorgverleners. ‘De rechter heeft in de procedure beslist dat diagnose-informatie die betrekking heeft op de behandeling van psychische klachten raakt aan de kern van het persoonlijke leven. Het is op basis van dit oordeel dat de rechter van de NZa een regeling heeft gevergd die het voor patiënten mogelijk maakt bezwaar te maken tegen de uitwisseling van diagnose-informatie met zorgverzekeraars in het declaratieproces. De KDVP had  graag  met de NZa samengewerkt om de uitwisseling van informatie in de zorg zo op te zetten dat er respect is voor de privacyrechten van burgers en het beroepsgeheim van zorgverleners. Dat wordt “Privacy by design”genoemd.’

| OVERZICHT|