In het nieuw gesloten zorgakkoord krijgt de zorgverzekeraar vanaf 2016 de mogelijkheid een nieuw type polis af te sluiten. Hiermee wordt alleen zorg vergoed van bij de desbetreffende zorgverzekeraar gecontracteerde medisch specialisten, psychologen of andere behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg.  

NIP en de NVO vinden het onbegrijpelijk dat voor de geestelijke gezondheidszorg niet de uitzondering is gemaakt, die voor de eerstelijnszorg (hun huisarts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige of wijkverpleegkundige) wel is gemaakt. Deze blijven in de nieuwe polis namelijk wel vergoed worden als ze niet gecontracteerd zijn. 

NIP en NVO hebben steeds gepleit voor het ongewijzigd laten van Artikel 13, dat de keuzevrijheid van de cliënt mogelijk maakt, mede zolang er geen gelijk speelveld bij de inkoop van zorg is gegarandeerd. Ondanks onze stevige lobby richting de partijen in de Tweede Kamer heeft een meerderheid in de Tweede Kamer een zorgakkoord gesloten dat de keuzevrijheid in de GGZ zeer sterk beperkt. 

Het enige dat de vrije keuze van de cliënt nu nog waarborgt, is de mogelijkheid van de restitutiepolis en de algemene verplichting van verzekeraars in te kopen op diversiteit. En verzekeraars moeten transparantie bieden over wie zijn gecontracteerd en hoe zij inkopen. 
 

In het Bestuurlijk Akkoord ggz, ook ondertekend door de minister en de zorgverzekeraars staan afspraken over het gelijke speelveld bij de zorginkoop, diversiteit van de inkoop, transparantie en verscheidenheid in polissen. Hier is de minister nog steeds aan gebonden. 
| OVERZICHT|